هواپیما

تا پایان پرواز کنید

مرحله
1
فاصله
000
انرژی
برای بازی مجدد کلیک کنید
قرص های آبی را بگیریدو از قرمز ها اجتناب کنید